ШҮГЭЛ ҮЛЭЭХ
Танд тулгарсан үйл явдлын дуу хоолой бид болъё.
ЗАХИДАЛ БИЧИХ
Нэмэлт мэдээлэл оруулах